Γενικοί όροι συμμετοχής

Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Συμμετοχής έχουν εναρμονιστεί πλήρως με το Προεδρικό Διάταγμα 07/2018, όπως αυτό προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/2302/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά καθώς ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις τόσο του ταξιδιωτικού γραφείου , όσο και των πελατών – ταξιδιωτών.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Βάσει του Π.Δ. 07/2018 ως οργανωμένο ταξίδι νοείται ο συνδυασμός τουλάχιστον 2 διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών ( παροχή καταλύματος, μεταφοράς, ενοικίασης μηχανοκίνητων οχημάτων και άλλες τουριστικές υπηρεσίες ), στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ –  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Η επιχείρηση μας, με την επωνυμία ¨ Θεοφάνης Μαρδίκης του Μιχαήλ¨ και το διακριτικό τίτλο ¨Mardikis on the road¨, με έδρα την Κόρινθο, επί της οδού Δαμασκηνού αρ. 42, Τ.Κ. 20131, με Α.Φ.Μ. 163167691 της ΔΟΥ Κορίνθου και με αριθμό στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) 1247E60000054201 και που στο εξής θα καλείται «ταξιδιωτικό γραφείο», είναι μέλος του Συνδέσμου των Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) , καθώς και μέλος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων νομού Κορινθίας, λειτουργεί ως διοργανωτής ταξιδιών καθώς και ως μεσάζων μεταξύ άλλων ταξιδιωτικών πρακτορείων, με τελικό σκοπό την πώληση ταξιδιωτικών υπηρεσιών στον ταξιδιώτη.   

ΓΕΝΙΚΑ

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το Ταξιδιωτικό γραφείο, κατά τον χρόνο διατύπωσης αυτών, για την εγκυρότητα και την ακρίβεια τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα της κάθε οργανωμένης εκδρομής. Τα προγράμματα ισχύουν μονάχα για την χρονική περίοδο που αναγράφονται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Η τελική διαμόρφωση της οργανωμένης εκδρομής, των ταξιδιωτικών υπηρεσιών ( μεταφοράς, παροχή καταλύματος, ενοικίασης μηχανοκίνητων οχημάτων και άλλες τουριστικές υπηρεσίες) και της τιμής της περιέχεται στη σύμβαση της οργανωμένης εκδρομής, την οποία θα πρέπει να συναποδεχτούν και να υπογράψουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ( Ταξιδιωτικό γραφείο – Ταξιδιώτης). Λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών παγκοσμίως , και ιδιαίτερα στις μεταφορές και στις διεθνείς σχέσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών. Για τους παραπάνω λόγους το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει να έχει στην διάθεση του όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να προχωρήσει στην άμεση ειδοποίηση σας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Το ταξιδιωτικό μας γραφείο και εφόσον το αναφέρει ρητά στην σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού διατηρεί το έννομο δικαίωμα να προχωρήσει σε αναθεώρηση της τιμής – αξίας του ταξιδιού. Αυτό συμβαίνει μονάχα αν υπάρξει αλλαγή στο κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, στο επίπεδο των φόρων ή τελών στις περιλαμβανόμενες στη σύμβαση ταξιδιωτικές υπηρεσίες που επιβάλλονται από τρίτους ( τουριστικοί φόροι , φόροι αεροδρομίων και τελών επιβίβασης η αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες ) και στην συναλλαγματική ισοτιμία που αφορά το κάθε πακέτο. Ωστόσο για να καταστεί δυνατή μια αύξηση της τιμής και ανεξαρτήτως του εύρους της, ο διοργανωτής θα πρέπει να κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη σε σταθερό μέσο μαζί με την αιτιολόγηση της αύξησης αυτής, το αργότερο 20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου, υπολογισμένη αναλυτικά, με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο. Ωστόσο αν η αύξηση της τιμής υπερβαίνει το 8% της συνολικής τιμής του πακέτου δύναται στον ταξιδιώτη η προθεσμία εντός 48 ωρών είτε να αποδεχτεί την προτεινόμενη τροποποίηση, είτε να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας. Εάν προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού το ταξιδιωτικό μας γραφείο θα προβεί στην προσφορά αντικατάστασης του πακέτου, ει δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας πακέτου. Στην περίπτωση χαμηλότερης ποιότητας ή κόστους του προσφερόμενου πακέτου, νοείται κατάλληλη και εύλογη μείωση της τιμής για τον ταξιδιώτη. Εφόσον, ο ταξιδιώτης δεν δεχθεί το άλλο πακέτο, το ταξιδιωτικό μας γραφείο θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από ή εκ μέρους του ταξιδιώτη.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Δύναται η δυνατότητα στον ταξιδιώτη να εκχωρήσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Βασικές προϋποθέσεις είναι να προειδοποιήσει εγκαίρως το ταξιδιωτικό γραφείο τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου, καθώς και ο νέος ταξιδιώτης θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω σύμβαση. Για την καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου, καθώς και για τις πρόσθετες χρεώσεις, που μπορεί να προκύπτουν από την εκχώρηση , φέρουν αμοιβαία ευθύνη και ο εκχωρητής και ο εκδοχέας. Από μεριά μας, το τουριστικό γραφείο οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τον εκχωρητή, το εύλογο και πραγματικό κόστος καθώς και να του προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τις πρόσθετες επιβαρύνσεις της εκχώρησης της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το ταξιδιωτικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης της οργανωμένης εκδρομής. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κορίνθου.